Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Vodolija & Devica

Recept

Tor­ta s ke­ste­njem i čo­ko­la­dom


Sastojci:

* 250 g ke­sten-pi­rea
* 120 g čo­ko­la­de za ku­va­nje
* 50 g pu­te­ra
* 4 ja­je­ta
* 1 be­lan­ce
* 50 g še­će­ra
* 2 ka­ši­ke ru­ma
* prstohvat soli
* sla­do­led od va­ni­le

Priprema:

Sit­no isec­kaj­te čo­ko­la­du, pre­ba­ci­te je či­ni­ju od va­tro­stal­nog sta­kla, do­daj­te pu­ter i ras­to­pi­te ih na pa­ri po­vre­me­no me­ša­ju­ći. Sklo­ni­te s va­tre, pa ume­šaj­te ke­sten pi­re.

Odvo­ji­te žu­man­ca od be­la­na­ca, pa žu­man­ca pe­na­sto umu­ti­te sa še­će­rom i do­daj­te ih sme­si s čo­ko­la­dom. Svih 5 be­la­na­ca umu­ti­te u sneg s ma­lo so­li, pa i njih ume­šaj­te u pri­pre­mlje­nu sme­su.

Ka­lup s po­kret­nim ivi­ca­ma i preč­ni­ka 20 cm ob­lo­ži­te po­kva­še­nim i is­ce­đe­nim pa­pi­rom za pe­če­nje, pa do­bi­je­nu ma­su iz­lij­te u ka­lup. Špa­tu­lom po­rav­naj­te po­vr­ši­nu i sta­vi­te da se pe­če oko 50 mi­nu­ta u rer­ni pret­hod­no za­gre­ja­noj na 180˚C.
Iz­vr­ni­te tor­tu, iz­boc­kaj­te je čač­ka­li­com po po­vr­ši­ni, pa je pre­lij­te ru­mom.
Pre­ba­ci­te je na tac­nu za po­slu­že­nje, po že­lji ukra­si­te i po­slu­ži­te uz ku­gle sla­do­le­da.

Social Share