Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Pačje gru­di pu­nje­ne ke­ljom i pi­sta­ći­ma

Recept

Sastojci:

* 2 ko­ma­da pač­jih gru­di (ukup­no 800 g)
* 400 g ke­lja
* 60 g pi­sta­ća
* 1 ma­li cr­ve­ni luk
* 30 g ren­da­nog pe­ko­ri­na ili dru­gog tvr­dog ov­čjeg si­ra
* 1 gran­či­ca ru­zma­ri­na (ili 2 rav­ne ka­ši­či­ce su­vog)
* 1 li­mun
* 1 dl ko­koš­je su­pe (koc­ka)
* ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

 

Priprema:

Fil: oči­sti­te kelj, ope­ri­te ga, ise­ci­te na tra­či­ce. Din­staj­te ga u ti­ga­nju na ulju sa sec­ka­nim cr­ve­nim lu­kom, za­li­va­ju­ći s po­ma­lo su­pe po po­tre­bi. Sklo­ni­te s va­tre, osta­vi­te da se ras­hla­di, pa ga krup­no isec­kaj­te za­jed­no sa pi­sta­ći­ma i po­me­šaj­te sa pe­ko­ri­nom.

Za­re­ži­te oba ko­ma­da gru­di du­bo­kim re­zom, for­mi­ra­ju­ći džep u ko­ma­di­ma me­sa. Na­pu­ni­te ih pri­pre­mlje­nim fi­lom, a otvo­re do­bro za­tvo­ri­te čač­ka­li­com.

Za­grej­te ne­ko­li­ko ka­ši­ka ulja u jed­nom ti­ga­nju s par ko­ma­di­ća ko­re li­mu­na i ru­zma­ri­nom, pa uba­ci­te gru­di i pr­ži­te ih po 3-4 mi­nu­ta sa obe stra­ne. Po­tom ih po­so­li­te i po­bi­be­ri­te, po­pr­skaj­te li­mu­no­vim so­kom i osta­vi­te da se din­sta po­klo­plje­no oko 10 mi­nu­ta. Sklo­ni­te ti­ganj s va­tre i osta­vi­te go­to­ve gru­di da od­sto­je 5 mi­nu­ta. Po­tom ih ise­ci­te na ne pre­vi­še tan­ke šni­te i po­slu­ži­te.


Napomena:

Pi­sta­ćisu sa­vr­še­ni i uz sla­na i uz slat­ka je­la, oni su ne­za­me­nji­vi uko­li­ko je­lu že­li­te da da­te ži­vah­nu ze­le­nu bo­ju, slat­ka­sti ukus i in­ten­ziv­nu aro­mu. Sma­tra se da su naj­bo­lji pi­sta­ći u Evro­pi oni ko­ji do­la­ze iz ita­li­jan­ske pro­vin­ci­je Ka­ta­ni­je.

Social Share