Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Pi­kant­na zim­ni­ca na tur­ski na­čin

Recept

Za 1 te­glu od 500 ml

Od­stra­ni­te pe­telj­ke sa 5 du­gač­kih ma­lih pa­tli­dža­na.
Ope­ri­te ih, ise­ci­te na šni­te po du­ži­ni i ku­vaj­te 5 mi­nu­ta u klju­ča­loj, po­so­lje­noj vo­di. Oce­di­te i osta­vi­te da se ras­hla­de.
Isec­kaj­te 5 če­no­va be­log lu­ka sa 1 ka­ši­kom su­vih lju­tih pa­pri­či­ca i 200 g ora­ha.
Pri­pre­mlje­nu sme­su ras­po­re­di­te na šni­te pa­tli­dža­na, uro­laj­te ih i pre­ba­ci­te u te­glu s her­me­tič­kim po­klop­cem.
Do­daj­te  2 gran­či­ce maj­či­ne du­ši­ce i do­pu­ni­te te­glu ma­sli­no­vim uljem.
Za­tvo­ri­te je i osta­vi­te da od­sto­ji 4 sed­mi­ce na tam­nom me­stu.

Social Share