Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Krof­ni­ce pu­nje­ne kre­mom od si­ra

Recept

Sastojci za 8 krofnica:

* 150 g bra­šna
* 110 g pu­te­ra
* 4 ja­je­ta
* 110 g še­će­ra u pra­hu
* krupni še­ćer­ za posipanje
* 400 g krem-si­ra
* 150 g čo­ko­la­de za ku­va­nje
* 2 be­lan­ce­ta
* 100 g ma­li­na
* so
Priprema:

Si­paj­te 2,5 dl vo­de u šer­pu, do­daj­te 100 g pu­te­ra ise­če­nog na ko­ma­di­će, 30 g še­će­ra i pr­sto­hvat so­li. Sa­če­kaj­te da pro­vri, pa sklo­ni­te s va­tre. Do­daj­te sve bra­šno od­jed­nom i la­ga­no ku­vaj­te oko 2-3 mi­nu­ta. Osta­vi­te da se ras­hla­di, pa ume­šaj­te ja­ja, jed­no po jed­no.

Pre­ba­ci­te sme­su u po­sla­sti­čar­ski špric sa ši­rim na­stav­kom, pa je is­ti­skuj­te na pu­te­rom pre­ma­zan pleh, ob­li­ku­ju­ći 8 ku­pi­ca preč­ni­ka 5-6 cm. Po­spi­te ih še­ćer­nim per­li­ca­ma i pe­ci­te 10 mi­nu­ta u rer­ni za­gre­ja­noj na 200˚C. Od­škri­ni­te vra­ta rer­ne i pe­ci­te ta­ko još 25 mi­nu­ta.

Na pa­ri ras­to­pi­te 100 g sec­ka­ne čo­ko­la­de. Mik­se­rom iz­mu­ti­te krem-sir, pa mu u tan­kom mla­zu do­daj­te čo­ko­la­du. Be­lan­ca umu­ti­te u sneg s pre­o­sta­lim še­će­rom i ume­šaj­te ih u sme­su od si­ra.

Od­se­ci­te vr­ho­ve s ohla­đe­nih krof­ni­ca i sa­ču­vaj­te ih. Krof­ni­ce na­pu­ni­te kre­mom od si­ra, za­tvo­ri­te ih na­o­pač­ke okre­nu­tim vr­ho­vi­ma i od­o­zgo ras­po­re­di­te ma­li­ne i pre­o­sta­lu sec­ka­nu čo­ko­la­du.

Social Share