Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Maka­ro­ni s pa­ra­daj­zom i kre­ke­ri­ma

Recept

Na­tr­ljaj­te je­dan đe­vrek če­nom be­log lu­ka i iz­mr­vi­te ga.

Blan­ši­raj­te 100 g pa­ra­daj­za oko 30 se­kun­di, pa ih ras­hla­di­te u su­du pu­nom le­da i vo­de i olju­šti­te ih.

Ma­nji pleh na­pu­ni­te do­po­la uljem, do­daj­te po ka­ši­či­cu su­vih: maj­či­ne du­ši­ce, bo­silj­ka, ma­jo­ra­na i žal­fi­je, do­daj­te i ka­ši­či­cu bla­go is­tu­ca­nih zr­na bi­be­ra i 3 neo­lju­šte­na če­na be­log lu­ka.

Za­grej­te rer­nu na 70˚C, uba­ci­te pleh i za­grej­te ga 10 mi­nu­ta.

Po­tom u pleh uba­ci­te olju­šte­ni pa­ra­dajz i 300 g mi­ni-pa­ra­daj­za (tre­ba da bu­du pre­kri­ve­ni uljem) i vra­ti­te u rer­nu da se pe­ku 30 mi­nu­ta.
Iz­va­di­te i osta­vi­te da se ras­hla­di.

U me­đu­vre­me­nu sku­vaj­te 400 g krup­ni­jih ma­ka­ro­na, za­či­ni­te ih oce­đe­nim pa­ra­daj­zom kog ste po­so­li­li i bla­go iz­gnje­či­li.

Do­pu­ni­te mr­vi­ca­ma đe­vre­ka i pre­lij­te aoma­tič­nim uljem iz ple­ha.

Social Share