Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Krambl od šlji­va sa đum­bi­rom

Recept

Sastojci za 8 oso­ba:

1,3 kg me­ša­nih cr­ve­nih i pla­vih šlji­va
1 cm ko­re­na đum­bi­ra, 100 g še­će­ra u pra­hu
100 g su­vog gro­žđa
sok od 1 po­mo­ran­dže
90 g bra­šna
135 g sme­đeg še­će­ra
150 g sec­ka­nih ba­de­ma
60 g pu­te­ra sob­ne tem­pe­ra­tu­re
ci­met u pra­hu
mu­škat­ni ora­ščić


Priprema:

Olju­šti­te i iz­ren­daj­te đum­bir. Ope­ri­te šlji­ve, pre­se­ci­te ih na­po­la, od­stra­ni­te im ko­šti­ce i ise­ci­te ih na kri­ške. Po­me­šaj­te ih u šer­pi sa ren­da­nim đum­bi­rom, su­vim gro­žđem, prah-še­će­rom i so­kom od po­mo­ran­dže, pa ku­vaj­te na ja­koj va­tri 5 mi­nu­ta.

Per­fo­ri­ra­nom ka­ši­kom oce­di­te šlji­ve i pre­ba­ci­te ih u dru­gi sud, a so­ko­ve od ku­va­nja na­sta­vi­te da ku­va­te na ja­koj va­tri dok se ko­li­či­na ne sma­nji za po­la. Do­daj­te ga šlji­va­ma. Pre­ba­ci­te sve u va­tro­stal­ni sud preč­ni­ka 20-22 cm ko­ji ste pret­hod­no pre­ma­za­li sa 10 g pu­te­ra i osta­vi­te da se ras­hla­di.

U su­du po­me­šaj­te bra­šno, sme­đi še­ćer, po­la ka­ši­či­ce ci­me­ta, ma­lo mu­škat­nog ora­šči­ća i sec­ka­ne ba­de­me. Pu­ter ise­ci­te na ko­ma­di­će, pa ga do­daj­te sme­si s bra­šnom i pr­sti­ma ga ume­šaj­te da do­bi­je­te mr­vi­ča­stu sme­su. Do­bi­je­nu sme­su ras­po­re­di­te po po­vr­ši­ni sme­se od šlji­va, pa pre­ba­ci­te u rer­nu za­gre­ja­nu na 180˚C da se pe­če 45 mi­nu­ta. Po­slu­ži­te krambl od šlji­va dok je to­pao.

Social Share