Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Šum­ske kor­pi­ce s kre­mom od li­me­te

Recept

Sastojci za 4 oso­be:

50 g tan­kih ko­ra za pi­tu
300 g me­ša­nog šum­skog vo­ća
3 dl so­ka od li­me­te
4 ja­je­ta
2 ka­ši­ke bra­šna
50 g pu­te­ra
po­la ča­še li­ke­ra od li­mu­na (ili vot­ke)
100 g še­će­ra


Priprema:

Ise­ci­te ko­re na 12 kva­dra­ta ve­li­či­ne 10-11 cm, pre­ma­ži­te ih sa 10 g is­to­plje­nog pu­te­ra i slo­ži­te po 3 kva­dra­ta je­dan na dru­gi. Do­bi­će­te 4 gru­pi­ce. Če­ti­ri du­blje i ma­nje modlice ob­lo­ži­te pa­pi­rom za pe­če­nje, pa u njih uba­ci­te pri­pre­mlje­ne ko­re. Pre­ba­ci­te u rer­nu na 200˚C da se pe­ku 5-7 mi­nu­ta.

U me­đu­vre­me­nu ope­ri­te vo­će, oce­di­te ga i is­tap­kaj­te pa­pir­nim ubru­som, pa ga pre­ba­ci­te u či­ni­ji­cu i pre­lij­te li­ke­rom (ili vot­kom).

Krem: mik­se­rom umu­ti­te ja­ja sa še­će­rom, ume­šaj­te bra­šno, a za­tim, me­ša­ju­ći ži­com, ma­lo-po­ma­lo do­daj­te sok od li­me­te i ko­ma­di­će omek­ša­log pu­te­ra. Ku­vaj­te krem na ti­hoj va­tri me­ša­ju­ći ži­com dok se ne zgu­sne. Osta­vi­te ga da se ras­hla­di i po­vre­me­no pro­me­šaj­te.

Iz­va­di­te kor­pi­ce od ko­ra, osta­vi­te ih da se ohla­de, pa ih pa­žlji­vo iz­va­di­te iz ka­lu­po­va. Uba­ci­te ih u 4 ča­še i na­pu­ni­te pri­pre­mlje­nim kre­mom. Do­pu­ni­te oce­đe­nim vo­ćem i po­slu­ži­te od­mah.

Social Share