Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Dvo­boj­ni krem s ja­go­da­ma

Recept

Sastojci:

* 250 g ja­go­da
* 250 g mla­dog kra­vljeg si­ra
* 75 g še­će­ra u pra­hu
* 200 ml slat­ke pa­vla­kePriprema:

Ope­ri­te ja­go­de, od­stra­ni­te im pe­telj­ke, pa 150 g iz­blen­di­raj­te sa 25 g še­će­ra. Pre­o­sta­le ja­go­de ise­ci­te na ko­ma­di­će (sa­ču­vaj­te 2 ja­go­de sa stra­ne za de­ko­ra­ci­ju).

Iz­gnje­či­te sir, pa ga mik­se­rom krat­ko umu­ti­te s pre­o­sta­lim še­će­rom.

Mik­se­rom umu­ti­te slat­ku pa­vla­ku u čvrst šlag i ne­žno je ume­šaj­te u sme­su od si­ra. Po­tom do­bi­je­ni krem ras­po­re­di­te u 4 pro­vid­ne ča­ši­ce, sme­nju­ju­ći ga sa slo­je­vi­ma sec­ka­nih i blen­di­ra­nih ja­go­da. Ukra­si­te pre­o­sta­lim ja­go­da­ma pre­seč­nim na­po­la po du­ži­ni, po že­lji po­spi­te s još še­će­ra u pra­hu i po­slu­ži­te.

Social Share