Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Panirani te­le­ći ko­tle­ti

Recept

Oči­sti­te 4 te­le­ća ko­tle­ta s ko­skom, sva­ki od po 250 g, od­stra­nju­ju­ći ži­li­ce i ma­sno­ću s ivi­ca ka­ko se ne bi iz­vi­ja­li to­kom pr­že­nja.
Po­sta­vi­te ih iz­me­đu 2 li­sta pa­pi­ra za pe­če­nje i bla­go ih is­tu­ci­te tuč­kom za me­so na de­blji­nu od oko po­la cm.
Uva­ljaj­te me­so pr­vo u 2 ja­je­ta umu­će­na s ma­lo bi­be­ra, a za­tim u pre­zle.

Ras­to­pi­te 30 g pu­te­ra u ti­ga­nju i pr­ži­te 1 ko­tlet po 3-4 mi­nu­ta sa obe stra­ne, pa ga oce­di­te i iz­va­di­te na pa­pir­ni ubrus da se ce­di.
Obri­ši­te ti­ganj pa­pir­nim ubru­som, pa pre­o­sta­le ko­tle­te is­pr­ži­te na isti na­čin.
Po­so­li­te ih i po­slu­ži­te uz ze­le­nu sa­la­tu.

Social Share