Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Lisna­te ki­fli­ce sa šun­kom i su­sa­mom

Recept

Sastojci:

* 300 g li­sna­tog te­sta
* 175 g mla­dog kra­vljeg si­ra
* 100 g pra­ške šun­ke u ko­ma­du
* 2 žu­man­ce­ta
* 30 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na
* maj­či­na du­ši­ca
* 2 ka­ši­ke su­sa­ma
* mu­škat­ni ora­ščić, so, bi­ber
Priprema:

Iz­gnje­či­te sir i po­me­šaj­te ga sa 1 žu­man­ce­tom, par­me­za­nom, ma­lo mu­škat­nog ora­šči­ća, ma­lo sve­že mle­ve­nog bi­be­ra i 1 rav­nom ka­ši­či­com maj­či­ne du­ši­ce. Šun­ku iz­ren­daj­te, pa je ume­šaj­te u sme­su od si­ra. Za­či­ni­te sve s ma­lo so­li i sve­že mle­ve­nog bi­be­ra.

Te­sto raz­vu­ci­te u krug, pa ga ise­ci­te na dva­na­est tro­u­glo­va vi­si­ne oko 20 cm i ba­ze du­ži­ne oko 10 cm. Sta­vi­te po jed­nu ka­ši­ku fi­la na ba­zu sva­kog tro­u­gla, pa ih uro­laj­te da ob­li­ku­je­te ki­fli­ce.

Uvij­te kra­je­ve sva­ke ki­fli­ce i po­re­đaj­te ih na pleh ob­lo­žen pa­pi­rom za pe­če­nje. Pre­ma­ži­te ih pre­o­sta­lim žu­man­ce­tom umu­će­nim s ma­lo so­li, po­spi­te ih su­sa­mom i pe­ci­te dva­de­se­tak mi­nu­ta u rer­ni za­gre­ja­noj na 200˚C.

Social Share