Forumi » Istorija i teorija umetnosti

Istorija umetnosti

  • 1436 postova
  25. јануар 2016. 16.25.13 CET

  Istorija umetnosti je istraživanje istorijskog konteksta dela u odnosu na stvaraoce i periode u vizuelnim umetnostima. Shvatanje umetnosti, kroz istorijsku klasifikaciju u vizuelnim umetnostima, kao što su slikarstvo, vajarstvo, arhitektura i primenjene umetnosti (dekorativne i u novije vreme dizajn i fotografija), je glavni zadatak istorije umetnosti.

  Nastanak istorije umetnosti
  Začetak istorije umetnosti predstavlja delo Đorđa Vazarija, „Životi slavnih slikara, vajara i arhitekata“ u kome je opisivao živote umetnika, njihova dela i tehnike koje su koristili. Bio je Mikelanđelov učenik.

  Vinkelman (Winkelman, Johann Joachim) (1717-1768.) se smatra začetnikom istorije umetnosti kao discipline koju danas poznajemo. Veoma je bitno shvatiti period u kome je on živeo jer mi danas celokupnu istoriju umetnosti posmatramo kroz šablon koji je postavljen u XVIII veku.

  Istorijom umetnosti su se bavili i:

  Gete
  Didro
  Rigl
  Metodologija
  Istoričar umetnosti prilikom procesa analize umetničkog dela, stvaraoca, ili perioda postavlja sebi dva osnovna zadatka:

  Prvi je pripisivanje određenog umetničkog dela; studija autentičnosti umetničkog dela; određivanje perioda u stvaralačkom razvoju umetnika ili kulturno-istorijskog perioda; uticaj na umetnost ili umetnike koji slede; sakupljanje biografskih podataka umetnika i dokumentacija o umetničkom delu.
  Drugi se zasniva na istorijskom istraživanju stila ili umetničkog jezika kojim se umetnik služio, sa šire istorijske perspektive, a koja se sastoji od upoređivanja stila, perioda ili pravaca iz prošlosti. Za istoričara je takođe veoma važna ikonografija (simboli, tema i značenje), koja se može naći u delu, periodu, ili pravcu koji je predmet istraživanja.
  Magija i ritual - umetnost praistorijskog čoveka

  Umetnost praistorije

  Umetnost paleolita
  Umetnost mezolita
  Umetnost neolita

  Umetnost egipatske civilizacije

  Umetnost starog Egipta

  Staro kraljevstvo

  Srednje kraljevstvo
  Novo kraljevstvo

  Umetnost prvih civilizacija na istoku
  Rana umetnost na Istoku

  Mesopotamska umetnost
  Sumerska umetnost
  Asirska umetnost
  Persijska umetnost

  Umetnost Antike - Grčka i Rim

  Egejska umetnost
  Kikladska umetnost
  Minojska umetnost
  Mikenska umetnost
  Umetnost stare Grčke

  Helenistička umetnost

  Etrurska umetnost
  Rimska umetnost

  Počeci srednjovekovne umetnosti u Evropi
  Počeci srednjovekovne umetnosti

  Rana keltska umetnost
  Keltska umetnost

  Evropska umetnost srednjeg doba
  Vikinška umetnost
  Razvoj srednjovekovne umetnosti u hrišćanskom i islamskom svetu

  Srednjovekovna umetnost

  Rana hrišćanska umetnost
  Vizantijska umetnost
  Islamska umetnost

  Umetnost ranog srednjeg veka
  Romanika
  Gotika
  Gotika u Italiji, Španiji i Portugalu

  Umetnost početka modernog sveta - renesansa i humanizam u Evropi
  Umetnost u XV i XVI veku
  Renesansa
  Rana renesansa u Italiji
  Renesansa na severu Evrope ili kasna gotika
  Visoka renesansa u Italiji
  Renesansa u severnim zemljama severna renesansa
  Venecijanska renesansa
  Manirizam

  Umetnost baroka i romantizma
  Umetnost u XVII veku
  Barok
  Umetnost u XVIII veku
  Rokoko
  Klasicizam
  Akademizam

  Umetnost u XIX veku
  Romantizam
  Neoklasicizam
  Realizam
  Prerafaeliti

  Početak i nastanak moderne umetnosti krajem XIX veka
  Moderna umetnost u XIX veku
  Impresionizam
  Postimpresionizam
  Neoimpresionizam
  Poentilizam
  Simbolizam
  Secesija
  Bečka secesija
  Jugendstil
  Art Nuvo

  Katalonski modernizam
  Umetnost industrijske revolucije u Evropi i prve avangarde
  Moderna umetnost u XX veku
  Fovizam
  Ekspresionizam
  Kubizam
  Futurizam
  Dadaizam
  Apstraktna umetnost
  Ruske avangarde
  Suprematizam
  Konstruktivizam
  Socrealizam
  Nadrealizam

  Moderna umetnost posle Drugog svetskog rata
  Apstraktni ekspresionizam
  Pop-art
  Op umetnost (Optička umetnost)
  Minimalizam
  Konceptualna umetnost
  Performans umetnost
  Fotorealizam
  Hiperrealizam

  Video umetnost
  Pejzažna umetnost ili environmental art (hepening, umetnička instalacija, lend-art, itd.)
  Umetnost globalizacije sveta i tehnološke revolucije

  Savremena umetnost

  Modernizam

  Završetak moderne umetnosti - nastanak novih formi u umetnosti
  Neoekspresionizam
  Postmodernizam

  Savremena umetnost devedesetih godina XX veka
  Savremena umetnost na početku XXI veka
  Muzeji i važni događaji u savremenoj umetnosti
  Dokumenta Kasel

  Bijenale u Veneciji

  Umetnost južnoslovenskih naroda na Balkanu
  Bugarska umetnost
  Hrvatska umetnost
  Makedonska umetnost
  Slovenačka umetnost
  Srpska umetnost
  Crnogorska umetnost

  Preuzeto sa wikipedije